سفارش طراحی و صفحه آرایی کتاب شعر ترکی «گونه باخانلار»