نحوه قطع کردن ارتباط کادرهای متنی(story) در کل سند ایندیزاین