طراحی جلد و صفحه آرایی کتاب «رایانش ابری و زمانبندی منابع»