سفارش طراحی جلد و صفحه آرایی کتاب مدیریتی «پنجمین فرمان»